تاریخ تولد: 1388/05/22 | عضویت از شهریور 1396
ستاره 298
بررسی 150
لیست 1
مشارکت 0
بیوگرافی سپنتا ملکی
من سپنتاملک زاده هستم واهل فیلم وسریال وفوتبال هستم ومن همیشه کارم رابانام خداشروع می کنم وپرسپولیس.بارسلوناهستم من همون سپنتا ملک زاده هستم.
ستاره‌ها
298